گالری هدایای سازمانی

  • قاب عکس - هدیه روز پزشک
  • تابلو گلدان - هدیه روز پزشک
  • ست نامه نویسی - هدیه روز پزشک
  • تندیس بوعلی سینا - هدیه روز پزشک
  • جای عودی خانه روشن - هدیه روز پزشک
  • بازی هزارتو چوبی - هدیه روز پزشک
  • بج سینه نبض زندگی - هدیه روز پزشک
  • بالو , قاتل استرس - هدیه روز پزشک
  • تخته نرد همراه - هدیه روز پزشک
  • دست زندگی - هدیه روز پزشک
مشاوره انتخاب هدیه